YEREVAN MUNICIPALITY

MONUMENTS

AM РУ EN FR

To the children of the Siege of Leningrad

Sculptor: V. Manachinski

Architect: A. Chernov, L. Chernova

Year: 2015

Address: V. Davtyan's Park